mã lỗi điều hòa mitsubishi

         mã lỗi điều hòa mitsubishi

Đèn run chớp 1 lần, Đèn Timer on: => LỖI SENSOR CẶP DÀN LẠNH

*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .
*Boar dàn lạnh hư .
*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

Đèn run chớp 2 lần, Đèn Timer on: => LỖI SENSOR NHIỆT ĐỘ PHÒNG

*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .
*Boar dàn lạnh hư .
*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

Đèn run chớp 6 lần, Đèn Timer on: => LỖI MOTOR DÀN LẠNH

*Motor quạt hư ,kết nối không tốt
*Khi máy đang hoạt động ,nếu tốc độ motor quạt là 300 rpm hoặc thấp hơn 30 giây hay lâu hơn.(máy ngừng hoạt động ) .

Đèn run chớp liên tục, Đèn Timer chớp 1 lần: =>LỖI SENSOR VÀO DÀN NÓNG

*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi sensor gió vào dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -40 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

Đèn run chớp liên tục, Đèn Timer chớp 2 lần: => LỖI SENSOR CẶP DÀN NÓNG

*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi sensor cặp dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -50 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

Đèn run chớp liên tục, Đèn Timer chớp 4 lần: => LỖI SENSOR ĐƯỒNG NÉN

*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp hơn 7 độ C).Sau khi máy nếna vận hành được 9 phút .( Máy nén dừng hoạt động ) .

Đèn run on, Đèn Timer chớp 1 lần: => BẢO VỆ NGẮT DÒNG

*Máy nén bị kẹt cơ , mất pha ra máy , chạm POWER TRANSTOR
*Van dịch vụ chưa mở .
*Dòng xuất ra máy nén vượt quá trị giá cài đặt trong lúc máy nén khởi động .

*(Máy dừng hoạt động )

Đèn run on, Đèn Timer chớp 2 lần: => SỰ CỐ NGOÀI DÀN NÓNG

*Hư cuộn dây máy nén .
*Máy kẹt cơ .
*Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn cài đặt .
*(Máy ngừng hoạt động )

Đèn run on, Đèn Timer chớp 3 lần: => BẢO VỆ AN TOÀN DÒNG

*Bảo vệ quá tải .
*Dư ga
*Máy nén kẹt cơ
*Khi tốc độ máy nén thấp hơn giá trị cài đặt và chức năng bảo vệ an toàn dòng hoạt động .
*(Máy dừng hoạt động ).

Đèn run on, Đèn Timer chớp 4 lần: => LỖI POWER TRANSISTOR

*Hư Power transistor .
*Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng , hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn giá trị cài đặt .Liên tục trong vòng 3 phút hoặc lâu hơn .
*(Máy dừng hoạt động ).

Đèn run on, Đèn Timer chớp 5 lần: => QUÁ NHIỆT MÁY NẾN

*Thiếu ga, hư Sensor đường đẩy.
*Van dịch vụ chưa mở .
*Khi giá trị điện trở Sensor đường nén vượt quá giá tri cài đặt .
*(Máy dừng hoạt động) .

Đèn run on, Đèn Timer chớp 6 lần: => LỖI TRUYỀN TÍN HIỆU

*Lỗi nguồn hỏng dây tín hiệu .
*Hư boar mạch dàn lạnh .
*Khi có tín hiệu giữa boar mạch dàn lạnh và boar mạch dàn nóng lâu hơn 10 giây .( Đang có nguồn) hoặc khi không có tín hiệulâu hơn 1 phút 55giây(Máy đang hoạt động) .
*(máy dừng hoạt động ) .

Đèn run on, Đèn Timer chớp 7 lần: => LỖI MOTOR QUẠT DÀN NÓNG

*Lỗi nguồn ,hỏng dây tín hiệu ,hư boar mạch nóng/lạnh .
*Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm *Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm kéo dài trong 30 giây hoặc lâu hơn >(3Lần).
*(Máy dừng hoạt động)

Đèn run chớp 2 lần, Đèn Timer chớp 2 lần: => KẸT CƠ

*Hư máy nén .
*Mất pha máy nén .
*Hư bỏa dàn nóng .
*Vị trí cực nam châm của máy nén sai lệch khi máy nén khởi động .
*(Máy nén dừng hoạt động) .

Đèn run chớp 5 lần , Đèn Timer on: => LỖI LỌC ĐIỆN AP
*Hư bộ lọc điện áp .
*Khi nguồn cấp không đúng .
*Khi boar mạch dàn nóng

iĐèn run chớp 1 lần, Đèn Timer on: => LỖI SENSOR CẶP DÀN LẠNH

*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .
*Boar dàn lạnh hư .
*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

Đèn run chớp 2 lần, Đèn Timer on: => LỖI SENSOR NHIỆT ĐỘ PHÒNG

*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .
*Boar dàn lạnh hư .
*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

Đèn run chớp 6 lần, Đèn Timer on: => LỖI MOTOR DÀN LẠNH

*Motor quạt hư ,kết nối không tốt
*Khi máy đang hoạt động ,nếu tốc độ motor quạt là 300 rpm hoặc thấp hơn 30 giây hay lâu hơn.(máy ngừng hoạt động ) .

Đèn run chớp liên tục, Đèn Timer chớp 1 lần: =>LỖI SENSOR VÀO DÀN NÓNG

*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi sensor gió vào dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -40 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

Đèn run chớp liên tục, Đèn Timer chớp 2 lần: => LỖI SENSOR CẶP DÀN NÓNG

*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi sensor cặp dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -50 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

Đèn run chớp liên tục, Đèn Timer chớp 4 lần: => LỖI SENSOR ĐƯỒNG NÉN

*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp hơn 7 độ C).Sau khi máy nếna vận hành được 9 phút .( Máy nén dừng hoạt động ) .

Đèn run on, Đèn Timer chớp 1 lần: => BẢO VỆ NGẮT DÒNG

*Máy nén bị kẹt cơ , mất pha ra máy , chạm POWER TRANSTOR
*Van dịch vụ chưa mở .
*Dòng xuất ra máy nén vượt quá trị giá cài đặt trong lúc máy nén khởi động .

*(Máy dừng hoạt động )

Đèn run on, Đèn Timer chớp 2 lần: => SỰ CỐ NGOÀI DÀN NÓNG

*Hư cuộn dây máy nén .
*Máy kẹt cơ .
*Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn cài đặt .
*(Máy ngừng hoạt động )

Đèn run on, Đèn Timer chớp 3 lần: => BẢO VỆ AN TOÀN DÒNG

*Bảo vệ quá tải .
*Dư ga
*Máy nén kẹt cơ
*Khi tốc độ máy nén thấp hơn giá trị cài đặt và chức năng bảo vệ an toàn dòng hoạt động .
*(Máy dừng hoạt động ).

Đèn run on, Đèn Timer chớp 4 lần: => LỖI POWER TRANSISTOR

*Hư Power transistor .
*Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng , hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn giá trị cài đặt .Liên tục trong vòng 3 phút hoặc lâu hơn .
*(Máy dừng hoạt động ).

Đèn run on, Đèn Timer chớp 5 lần: => QUÁ NHIỆT MÁY NẾN

*Thiếu ga, hư Sensor đường đẩy.
*Van dịch vụ chưa mở .
*Khi giá trị điện trở Sensor đường nén vượt quá giá tri cài đặt .
*(Máy dừng hoạt động) .

Đèn run on, Đèn Timer chớp 6 lần: => LỖI TRUYỀN TÍN HIỆU

*Lỗi nguồn hỏng dây tín hiệu .
*Hư boar mạch dàn lạnh .
*Khi có tín hiệu giữa boar mạch dàn lạnh và boar mạch dàn nóng lâu hơn 10 giây .( Đang có nguồn) hoặc khi không có tín hiệulâu hơn 1 phút 55giây(Máy đang hoạt động) .
*(máy dừng hoạt động ) .

Đèn run on, Đèn Timer chớp 7 lần: => LỖI MOTOR QUẠT DÀN NÓNG

*Lỗi nguồn ,hỏng dây tín hiệu ,hư boar mạch nóng/lạnh .
*Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm *Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm kéo dài trong 30 giây hoặc lâu hơn >(3Lần).
*(Máy dừng hoạt động)

Đèn run chớp 2 lần, Đèn Timer chớp 2 lần: => KẸT CƠ

*Hư máy nén .
*Mất pha máy nén .
*Hư bỏa dàn nóng .
*Vị trí cực nam châm của máy nén sai lệch khi máy nén khởi động .
*(Máy nén dừng hoạt động) .

Đèn run chớp 5 lần , Đèn Timer on: => LỖI LỌC ĐIỆN AP
*Hư bộ lọc điện áp .
*Khi nguồn cấp không đúng .
*Khi boar mạch dàn nóng

Tin Liên Quan